Uw Privacy

Privacybeleid

Algemeen

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze klanten optimaal kunnen profiteren van onze uitstekende service en dat ze volledig op ons kunnen vertrouwen. Om u goed van dienst te kunnen zijn, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van onze gebruikers en bezoekers. Wij verzamelen deze gegevens op een verantwoorde manier en zijn uiterst voorzichtig met het opslaan van deze gegevens.

In dit privacybeleid leest u welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe u deze gegevens zelf kunt beheren en welke rechten u als gebruiker heeft.

1. Wie verzamelt de informatie?

Nayan is een site van NAYAN NV.

Nayan treedt op als beheerder van uw persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. NAYAN NV is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Bruanestraat 8, en haar maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D, België. Het is geregistreerd in Kortrijk onder het BTW-nummer BE0806661106.

Nayan streeft ernaar uw privacy te beschermen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nayan bewaart uw gegevens slechts zolang als strikt noodzakelijk is voor de verwerking ervan.

Dit betekent dat wij:

behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doeleinden en het type persoonlijke gegevens worden beschreven in dit privacybeleid;
de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
uw uitdrukkelijke toestemming vragen indien dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte is van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, u zal informeren en deze zal respecteren.
Nayan behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Indien u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft of verdere informatie nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen via de volgende coördinaten:

Nayan
Pittemsestraat 58D
8850 Ardooie
dataprotection@nayan.be
+32 (0)28 96 28 50 | VS: 1-888-261-2064 ext. 1

2. Welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?

Nayan gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Onder persoonsgegevens worden verstaan de identificeerbare gegevens van een rechtspersoon. Dit zijn de gegevens die u verstrekt wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt. Concreet gaat het om persoonlijke gegevens, zoals naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres etc.

Zoals vereist door de wet verwerken wij geen gevoelige gegevens, zoals gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele geaardheid.

Wij behandelen uw persoonsgegevens altijd op een wettelijke basis:

toestemming hebben verkregen;
om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting;
voor de behandeling van de koopovereenkomst;
in geval van een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan het belang van de betrokkene.
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en opslaan voor de volgende doeleinden:

om u nieuwsbrieven of andere gerichte marketingcampagnes te sturen om u bijvoorbeeld te informeren over nieuwe aanbiedingen en acties;
om reacties op onze website en onze service te verzamelen

3. Wie heeft er toegang tot deze gegevens, behalve Nayan?

Wij verkopen of verzenden geen persoonlijke gegevens aan derden, behalve:

indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
als wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
als er een legitiem belang is voor Nayan of de betrokken derde;
als u ons daarvoor toestemming geeft.
In geval van internationale overdracht van persoonsgegevens beschermen wij uw gegevens in overeenstemming met het beschermingsniveau dat de Europese wetgeving vereist.

Wij kunnen anonieme en geaggregeerde gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of voor externe rapportage. Deze gegevens kunnen nooit aan een bepaalde persoon worden gekoppeld

4. Vlot gebruik van de website en bescherming van persoonlijke informatie

Nayan doet er alles aan om de gebruikersgegevens te beschermen. Persoonlijke informatie wordt overgedragen naar de servers en database van Nayan via SSL (Secure Sockets Layer – de nieuwste standaard encryptietechnologie) via 256-encryptie, geleverd door Certificate Authority (CA) Comodo, internationaal erkend. Voor een optimale ondersteuning van onze beveiligingsmaatregelen dient onze website bekeken te worden met een moderne en up-to-date browser zoals Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Safari, Opera of Mozilla Firefox.

De servers bevinden zich in Brussel (België) en worden beheerd door internethostingprovider Combell Group, een Microsoft Gold Partner. Deze servers bevatten persoonlijke informatie, maar zullen nooit informatie over betaalmethoden of bankgegevens bevatten. De servers zijn beveiligd door firewalls op meerdere niveaus en een standaard beveiligingsprotocol.

Betalingen gebeuren altijd in een beveiligde omgeving, zodat derden uw persoonlijke gegevens niet kunnen lezen.

5. Correctie of verwijdering van gegevens: uw rechten

Het is altijd mogelijk om uw persoonsgegevens te herstellen door een e-mail te sturen naar dataprotection@nayan.be of via het klantencentrum +32 (0)28 96 28 50 | VS: 1-888-261-2064 ext. 1. Deze persoonsgegevens kunnen op dezelfde wijze gewijzigd of verwijderd worden als daar wettelijke redenen voor zijn.

Als gebruiker heeft u de volgende rechten met betrekking tot de opslag van uw gegevens:

recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om ernstige en gerechtvaardigde redenen (behalve zoals bepaald door de wet of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst). Bovendien kunt u verzoeken dat u niet langer gecontacteerd wordt voor direct marketingdoeleinden door gebruik te maken van het hierboven vermelde e-mailadres.
recht op raadpleging/toegang
Elke gebruiker heeft recht op toegang tot en inzage in zijn/haar gegevens. Hij/zij heeft tevens het recht om na te gaan hoe zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
recht op rectificatie
De gebruiker heeft te allen tijde het recht om na overleg bepaalde persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.
recht om vergeten te worden
De gebruiker heeft het recht om volledig verwijderd te worden uit alle systemen en databases.
recht van beroep
De gebruiker heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Gegevensbeschermingsautoriteit.be indien hij/zij van mening is dat de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze worden verzameld en behandeld.
recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker wiens persoonlijke gegevens worden verzameld, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens.
recht op beperking van de behandeling
Iedere gebruiker of bezoeker heeft het recht om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
recht op overdraagbaarheid
Elke gebruiker of bezoeker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke derde partij.
recht om bezwaar te maken tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om automatische profilering uit te schakelen.

6. cookies en opslag van informatie

De site maakt gebruik van “cookies”. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, verwijzen wij u naar ons cookiesbeleid.

7. Links

Op de site vindt u links naar andere websites en andere sociale media-applicaties. Zodra u de site verlaat, is het privacybeleid van Nayan NV echter niet langer van toepassing. Nayan is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de informatie die door een andere website of sociale media-applicatie wordt verzameld.

8. Aanvaarding van het privacybeleid

Dit privacybeleid biedt u alle informatie die u nodig heeft om te kiezen of u deze site al dan niet wilt gebruiken en om uw persoonlijke gegevens naar Nayan te sturen. Door op de site te blijven en elektronisch met ons te communiceren, erkent u en gaat u akkoord met het privacybeleid. U stemt automatisch in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

9. Vragen?

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Nayan via het volgende e-mailadres: dataprotection@nayan.be per telefoon: +32 (0)28 96 28 50 | VS: 1-888-261-2064 ext. 1 of per post: Nayan, Pittemsestraat 58D, 8850 Ardooie, België.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 11 mei 2020.